Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Història

L'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) és un centre de recerca, docència i transferència de la Universitat de Barcelona (UB) que duu a terme la seva activitat de manera interdisciplinària i des d’un punt de vista laic. Els seus membres entenen que la bioètica és un camp de coneixement que requereix plantejaments plurals i sòlids suports científics a fi d’analitzar les conseqüències ètiques, legals i socials de la biotecnologia i la biomedicina. L'objectiu és subministrar arguments i propostes que fomentin l'autonomia i la responsabilitat, perquè les decisions en bioètica col·laborin en la construcció d'una societat més transparent, justa i democràtica.

L'OBD va ser fundat per la Dra. María Casado el curs acadèmic 1995/96 amb el suport del llavors Vicerector de Recerca de la UB, el Dr. Màrius Rubiralta. L'equip que va impulsar-ne la creació estava format per la Dra. Roser González-Duarte, catedràtica de genètica de la UB, la Dra. Encarna Roca, catedràtica de dret civil de la UB, i el Dr. Josep Egozcue, catedràtic de biologia molecular de la UAB.

A l'equip de direcció de l'OBD s’hi van afegir el Dr. Ramon Valls, catedràtic de filosofia de la UB, el Dr. Albert Royes, catedràtic de filosofia i professor d'ètica mèdica de la UB, la Dra. Mª Jesús Buxó, catedràtica d'Antropologia cultural de la UB i la Dra. Ana Sánchez Urrutia, i com a clínics, la Dra. Lídia Buisán, el Dr. Lluís Cabré i el Dr. Joaquím Martínez Montauti. Més tard, s’hi van incorporar els Drs. Josep Santaló, catedràtic de biologia cel·lular de la UAB, Gemma Marfany, professora de genètica de la UB, i Mirentxu Corcoy, catedràtica de dret penal de la UB. En l'actualitat, com a membres de l'Observatori també s'hi han integrat joves professors de reconeguda vàlua, que en garanteixen la renovació i la continuïtat, com ara la Dra. Itziar de Lecuona, professora de bioètica de la facultat de Medicina (que va ser nomenada subdirectora de l'OBD el 2016), el Dr. Manuel J. López Baroni, professor de la UPO, la Dra. Mª José Plana, professora de la Universitat de Wageningen, i la Dra. Fabiola Leyton, tots ells investigadors de l'OBD.

L'Observatori es va crear el 1995, al voltant del Màster en Bioètica i Dret amb la intenció d'oferir un enfocament laic de la Bioètica. La paraula Dret en la denominació del títol al·ludeix no sols a l'ordenament jurídic, sinó als Drets Humans com el mínim ètic des d'una perspectiva laïcista.

El Màster en Bioètica i Dret, va iniciar la seva activitat el 1994, i des d’aleshores s'ha impartit de manera ininterrompuda durant vint-i-cinc anys, formant nombrosos juristes, sanitaris, filòsofs, acadèmics, membres de comitès d'ètica, polítics, periodistes professionals i, en general, persones interessades en aquesta disciplina, de les dues bandes de l'Atlàntic. El Màster proporciona una visió global, flexible i integradora de la Bioètica, en el marc del respecte als Drets Humans internacionalment reconeguts, i una formació interdisciplinària que permeti la presa racional de decisions davant problemes i qüestions bioètiques. Els més de cinc-cents alumnes que han passat per les nostres aules constitueixen comunitats d'aprenentatge, tant a Llatinoamèrica com a Europa, la qual cosa permet un enriquiment mutu constant i durador a través de l'Associació de Bioètica i Dret, creada el 2001. En aquest sentit, les xarxes generades des de l'OBD han permès aglutinar professionals de diferents països, cosa que ha permès enriquir les recerques dels diversos grups que n’han format part, així com retroalimentar els plantejaments i punts de vista en el si del debat social.

El 1996 es va crear la Comissió de Bioètica de la UB davant la necessitat evident d'avaluar projectes de recerca que es presentaven a les diverses convocatòries nacionals i internacionals. Atesa la reiteració del problema, al voltant de la CBUB es va anar creant xarxa entre diverses universitats públiques les quals, el 2002, es van constituir formalment en la “Xarxa de Comitès d'Ètica de les Universitats i Organismes de Recerca Públics d'Espanya”. Tant la Comissió com la Xarxa es van crear a iniciativa de la Dra. Casado, que les va coordinar fins a 2002, data en què el Dr. Royes es va fer càrrec de la CBUB fins als nostres dies i de la xarxa fins el 2017, data en què va passar a ser gestionada pel CSIC.

Des de l'any 2000, la recerca de l'Observatori de Bioètica i Dret es recolza en Grup de Recerca Consolidat “Bioètica, Dret i Societat”, de la Generalitat de Catalunya, el treball i el reconeixement del qual s'ha anat renovant fins l’actualitat. Així mateix, la creació d'una línia de doctorat en Bioètica de la UB, el 2011, ha suposat una fita més en la història de l'OBD i de la pròpia bioètica al nostre país. La defensa de tesis innovadores per part dels nostres alumnes, la publicació de nombrosos llibres i la creació de la Col·lecció de Bioètica -acreditada per l'ANECA el 2018 – els nombrosos articles publicats pels nostres investigadors en les revistes més prestigioses de la nostra disciplina, així com els projectes de recerca aconseguits en concurrència competitiva, tant a la Unió Europea com a nivell estatal i autonòmic, conformen un conglomerat de xarxes, publicacions i mitjans d'influència en la societat que tracten de modelar la realitat en què vivim des d'una perspectiva social, laïcista i respectuosa amb els Drets Humans. Tant la Col·lecció de Bioètica, com la línia de Doctorat i el Grup de Recerca van ser creats a instàncies de la Dra. Casado que ha estat coordinant-los fins l'actualitat.

El 2004, es va iniciar la publicació més emblemàtica d'OBD: la Revista Bioética y Derecho, d'accés obert i en format digital. La seva versió actual, on han confluït els estudis i anàlisis de nombrosos investigadors de tots dos costats de l’Atlàntic, és el resultat de la incorporació, el 2016, de la revista Perspectivas Bioéticas (publicada per la FLACSO, Argentina) que, en versió paper, ja era la publicació més antiga sobre bioètica en espanyol.

Al llarg d'aquests cinc lustres les temàtiques pròpies de la bioètica han anat guanyant en extensió i en complexitat. D'acord amb aquesta ampliació temàtica, les línies de recerca i d'actuació de l'Observatori s'han anat ramificant. Així, en aquests moments, la Intel·ligència Artificial, els Big Data en salut, la nanotecnologia, la biologia sintètica i les anomenades tecnologies disruptives, s'han incorporat plenament a la discussió bioètica global. La creació d'un segon màster en el si de l'Observatori, el Màster d'Alimentació, Ètica i Dret, el 2017, respon a aquesta creixent complexitat de la bioètica contemporània.

A més a més, la rellevància de l'Observatori de Bioètica i Dret es pot constatar tant en l'aspecte simbòlic com en el pràctic. D'una banda, la seva directora, María Casado, va obtenir en 2006 el Premi Narcís Monturiol, el guardó més important a Catalunya, per «la seva pionera recerca en bioètica, emmarcada en el respecte als Drets Humans reconeguts internacionalment i no en cossos de creences, que parteix de plantejaments pluridisciplinarios i laics i que és generalment acceptada en l'actualitat», i el 2007, la Càtedra UNESCO de Bioètica, una de les nou que existeixen al món i l'única a Espanya en aquesta especialitat; i per un altra, els documents i informes elaborats des d'aquest Observatori s'han reflectit en la legislació espanyola, fins al punt que moltes de les normes aprovades els darrers anys mimetitzen les propostes de l’OBD. Al llarg de tots aquests anys, el compromís amb els valors Unesco s'ha posat de manifest en diversos àmbits, dels quals en volem destacar les “Jornades Internacionals sobre la Declaració Universal de Bioètica i Drets Humans de la UNESCO”, que se celebren anualment i que ja compten amb 14 edicions.

Finalment, els membres de l'OBD participen en nombrosos Comitès d'experts en Bioètica a nivell nacional i internacional i que també duen a terme activitats en el que avui es denomina RRI, en l'àmbit de la promoció de la participació pública i la transferència.

El 2015 es va celebrar el XX aniversari de la creació de l'OBD i el curs 2020-21 s'han complert els XXV anys de la seva existència.