Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Recerca i Innovació Responsable (RRI)


Què és la Recerca i Innovació Responsable?

El concepte de RRI ―acrònim de la sigles en anglès de Recerca i Innovació Responsables― té com a objectiu establir més lligams entre la comunitat científica i la societat, promovent que diferent grups d'interès (organitzacions de la societat civil, comunitat educativa, comunitat científica, responsables de polítiques i el sector empresarial i industrial) treballin junts al llarg de tot el procés de recerca i innovació. D'aquesta manera, a partir de mecanismes de cooperació entre diferents actors, és possible alinear millor el procés de recerca i els seus resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat actual. Tot i que el terme RRI va sorgir fa una dècada, recentment ha agafat més protagonisme a causa de la seva inclusió dins del Programa Science with and for Society (ciència amb i per a la societat) impulsat per la Comissió Europea en el marc de l'estratègia de recerca Horizon 2020 (Horitzó 2020).

“La recerca, la docència i la transferència i divulgació de coneixement del centre de recerca Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona, integra des dels seus inicis les sis agendes polítiques que conformen la RRI.”

En aquest context, la RRI comprèn 6 agendes polítiques a tenir en compte durant tot el procés de recerca i innovació:

 • a) Participació ciutadana, per fomentar que múltiples actors s'involucrin al llarg de tot el procés de recerca des de la seva concepció fins al seu desenvolupament i obtenció de resultats.
 • b) Igualtat de gènere, per tal de promoure l'equilibri entre homes i dones als equips de feina.
 • c) Educació científica per millorar els processos educatius i promoure vocacions científiques entre els més joves.
 • d) Ètica per fomentar la integritat científica, amb la finalitat de prevenir i evitar pràctiques de recerca inacceptables.
 • e) Accés obert a la informació científica, per millorar la col·laboració entre grups d'interès i el diàleg obert amb la societat.
 • f) Acords de governança, per proporcionar eines que fomentin la responsabilitat compartida entre grups d'interès i institucions.

Aquestes agendes polítiques són claus per fer front a grans reptes socials actuals a través d'una recerca i innovació èticament acceptable, socialment desitjable i sostenible.

El Programa Marc de Recerca de la Comissió Europea Horitzó 2020 pel finançament de la recerca Europea, s'articula en Set Grans Reptes Socials en els que la RRI és transversal:

 • Salut, canvi demogràfic i benestar
 • Seguretat alimentària, agricultura i silvicultura sostenibles, recerca marina, marítima i d'aigües continentals i la bioeconomia
 • Energia segura, neta i eficient
 • Transport intel·ligent, ecològic i integrat
 • Acció climàtica, medi ambient, eficiència en l'obtenció de recursos i matèries primeres
 • Societats inclusives, innovadores i reflexives
 • Llibertat i seguretat d'Europa i la seva ciutadania

L'Observatori de Bioètica i Dret i la Recerca i Innovació Responsable

La recerca, la docència i la transferència i divulgació de coneixement del centre de recerca Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona, integra des dels seus inicis les sis agendes polítiques que conformen la RRI. Sense fer un ús explícit del terme "RRI", l'OBD ha establert lligams entre la comunitat acadèmica i científica i la societat, apoderat a múltiples actors i fomentant la recerca interdisciplinària en bioètica i Drets Humans.

“El concepte de RRI incentiva que organitzacions de la societat civil, comunitat educativa, comunitat científica, responsables de polítiques i el sector empresarial i industrial, treballin junts al llarg de tot el procés de recerca i innovació.”

En particular, l'OBD ha liderat diversos projectes de recerca de capacitació en bioètica i sobre la igualtat de gènere en l'àmbit sanitari i de recerca. Per tal de fomentar una societat més democràtica i transparent, l'OBD ha promogut des de la seva creació a través d'accions concretes l'autonomia, la responsabilitat i la participació ciutadana en la presa de decisions en àmbits típicament bioètics com ara l'assistència sanitària i la recerca però també en relació a les aplicacions dels avenços científic-tecnològics com ara la nanociència i la nanotecnologia, la reproducció humana assistida i les aplicacions de la genètica. De la mateixa manera que la feina del Grup d'Opinió de l'OBD, a través de la publicació de documents, informes i declaracions disponibles on line, exemplifica l'accés obert a la informació i l'intercanvi de coneixement entre la universitat i la societat en el seu conjunt.

A continuació se citen exemples de l'activitat de l'OBD en els 6 àmbits de la RRI:

Educació científica

L'OBD entén la formació de caràcter científic vinculada l'anàlisi dels aspectes ètics, jurídics i socials com a eina que potencia la presa de decisions lliure i informada.

 • Programa “Joves, ciència i ètica” (amb el suport de la Fundació Catalana per la Recerca)
  Programa que pretén estimular el pensament crític dels alumnes d'institut i promoure la seva implicació en els debats ètics que l'actualitat científica suscita, així com fomentar vocacions científiques.
 • Xarxa per l'Educació conjunta de la Bioètica (Programa ALFA UE)
  Projecte amb l'objectiu d'elaborar un programa comú per a la inclusió de l'assignatura de Bioètica en els plans d'estudi de las universitats participants, europees i iberoamericanes de caràcter transversal. Aquest programa va rebre la menció de bones pràctiques de la Comissió Europea.
 • Màster en Bioètica y Dret de la Universitat de Barcelona
  El Màster en Bioètica i Dret, coordinat per l'OBD, proporciona una visió global i integradora de la bioètica i les seves implicacions jurídiques i socials. És una programa de postgrau, amb més de 20 anys de trajectòria, que capacita interdisciplinàriament i prepara a alumnes de perfils diversos en la presa de decisions causades per l'impacte dels avenços científics i tecnològics i les qüestions que la biomedicina i la tecnologia susciten.
 • Màster en Alimentació, Ètica i Dret de la Universitat de Barcelona
  El Màster, coordinat per l'OBD, té com a objectiu capacitar els alumnes per a la reflexió crítica dels aspectes ètics i jurídics vinculats a la recerca agroalimentària i gastronòmica, així com sobre el funcionament de la cadena alimentària.

Igualtat de gènere

L'OBD promou la igualtat de gènere en les activitats científiques, acadèmiques i professionals.

 • Document sobre dones i ciència
  Declaració del Grup d'Opinió de l'OBD que analitza la desigualtat de la dona en el context acadèmic i científic i aporta recomanacions per trencar el "sostre de cristall".

Accés obert

Per tal de potenciar l'accés a la informació, l'intercanvi de coneixement i la transparència és possible accedir als documents de l'OBD a través de la llibreria online de forma gratuïta.

 • Revista de Bioètica i Dret (Revista de Bioética y Derecho)
  Revista electrònica en accés obert, creada l'any 2004, que serveix com a canal per a subministrar informacions científiques, rigoroses i contrastades així com arguments humanistes racionals i raonables que contribueixin a definir els problemes bioètics i a obrir el debat social a la participació ciutadana. La Revista està indexada als principals repositoris d'impacte i de qualitat reconeguda.
 • Publicacions Open Access
  Des de la pàgina web de l'OBD es poden consultar les publicacions des de 1981. En particular des del fons editorial “Bioètica i Dret”.

Governança

L'OBD efectua recomanacions per promoure la presa de decisions lliure i informada i la responsabilitat compartida per a promoure una societat més transparent i democràtica.

 • Documents del Grup d'Opinió de l'OBD
  L'OBD, respon davant de temes tecno-científics que són motiu de debat públic mitjançant l'elaboració d'informes, documents i declaracions que exposen opinions contrastades del Grup i d'especialistes convidats. L'estat de la qüestió i les propostes es publiquen en accés obert per ser divulgades, i impactar directament en mitjans de comunicació i en l'elaboració de polítiques i normatives així com en les societats científiques implicades.

Ètica

L'OBD contribueix a un debat global, plural i multidisciplinari sobre els principis i camps d'estudi de la bioètica. De la mateix manera, promou la recerca, formació i disseminació a través d'un sistema d'activitats integrades.

 • Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona
  La Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona (CBUB), avalua projectes de recerca dels quals són responsables membres (acadèmics i investigadors) d'aquesta Universitat. El dictamen favorable del comitè d'ètica del centre on es vulgui realitzar el projecte és un requisit legalment establert per a iniciar qualsevol recerca en éssers humans, amb mostres biològiques d'origen humà, on s'experimenti amb animals o on s'utilitzin dades personals.

Participació ciutadana

L'OBD promou un debat social informat així com la implicació de la ciutadania en la presa de decisions lligades a l'àmbit de la bioètica.

 • Llibertat per decidir
  Iniciativa online de l'OBD compatible per a l'ús en dispositius mòbils, que pretén facilitar la presa de decisions de la ciutadania de forma autònoma sobre temes vinculats a la bioètica.

Enllaços d'interès