Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Avgda. Diagonal 684,
  Facultat de Dret
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 • obd.ub@ub.edu

Programa del Màster (120 crèdits ECTS adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior)

Presentació  |  Objectius i Destinataris  |  Matrícula  |  Metodologia  |  Opinions  |  Beques  |  Sol·licitud d'informació

 

PRIMER CURS: Aspectes ètics, jurídics i socials (60 crèdits ECTS)

SEGON CURS: Problemes de salut i biotecnologia (40 crèdits ECTS)

El Màster s'orienta a la formació de professionals sanitaris, biotecnòlegs, membres de comitès d'ètica nacionals, d'investigació i assistencials, operadors jurídics, jutges, periodistes, sociòlegs, politòlegs, treballadors i educadors socials, pedagogs i, en general, a aquelles persones interessades en obtenir una visió global, flexible i integradora de la bioètica.

PRIMER CURS

Aspectes ètics, jurídics i socials

ÈTICA I BIOÈTICA

Introducció a la Bioètica

 • Les implicacions ètico-jurídiques de la biotecnologia i la biomedicina.
 • Origen, concepte i subjecte de la Bioètica.
 • Origen de la bioètica com a problema.
 • Ètica per a la Bioètica.
 • Bases per a l’argumentació en Bioètica.
 • Bioètica i argumentació.
 • Bioètica i medicina. Una visió des de la pràctica assistencial.

Bases ètiques per a la Bioètica

 • Adquisició d'un sistema propi de principis morals.
 • Teories ètiques com a base de la Bioètica.
 • Bioètica i antropologia: relativisme cultural.
 • Filòsofs contemporanis: tecnologia i Bioètica.
 • Qüestions de Neuroètica.

BASES JURÍDIQUES PER A LA BIOÈTICA

Introducció al dret

 • Concepte de dret.
 • Conceptes jurídics fonamentals.
 • Valors i finalitats del dret.
 • Funció del dret per a la protecció de la persona davant la biomedicina i la biotecnologia.
 • Normes jurídiques i ordenament jurídic.
 • El dret i l’Estat.
 • Ordenament jurídic internacional. El sistema de fonts.
 • Dret comunitari.
 • Ètica, dret i deontologia.
 • Legislació sanitària i drets dels pacients.
 • Responsabilitat civil i penal del metge.
 • Responsabilitat patrimonial de l’administració sanitària.
 • Elecció de teràpia.
 • Problemes jurídico-penals de l’objecció de consciència en l’àmbit de les relacions sanitàries.
 • Menors d'edat no emancipats. Capacitat d'obrar i autonomia personal.

Drets Humans

 • Introducció als Drets Humans.
 • Concepte i funció dels Drets Humans.
 • Els Drets Humans com a marc de la Bioètica.
 • Fonament i evolució històrica dels Drets Humans.
 • Drets fonamentals de la Constitució.
 • Garanties dels drets de la persona en l'àmbit internacional.
 • Declaració Universal sobre Genoma Humà i Drets Humans de la UNESCO del 1997.
 • Declaració Universal sobre les Dades Genètiques Humanes de la UNESCO del 2003.
 • Declaració Universal de Bioètica i Drets Humans de la UNESCO del 2005.
 • Jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans i la Bioètica.

ECONOMIA DE LA SALUT I SALUT PÚBLICA

 • Ètica de la priorització en salut des de l’economia.
 • Desigualtats en salut i equitat en la utilització i finançament dels serveis sanitaris.
 • Ètica i Salut Pública.
 • Determinants socials de la salut i desigualtats en salut.
 • Factors que determinen l'aparició de les malalties infeccioses i reemergents.
 • Governança internacional de la salut global.
 • Bioètica i Sida.
 • Pacients infectats per VIH-1. Aspectes relacionats amb la Bioètica i la pràctica clínica i la investigació.
 • Qüestions obertes en relació a la investigació del VIH.
 • Drogues com a qüestió bioètica.
 • Aspectes jurídico-penals.

LA BIOÈTICA EN LES RELACIONS SANITÀRIES

Les relacions sanitàries

 • Ètica mèdica: bases ètiques de la relació assistencial sanitària.
 • Relació metge-pacient.
 • Consentiment informat.
 • Especificitat de l'ètica sanitària en infermeria.
 • Relacions sanitàries.
 • Normativa de referència sobre confidencialitat en l’àmbit sanitari.
 • Organització dels serveis de salut. El Sistema Nacional de Salut.
 • Bioètica i envelliment.

Els Comitès d'Ètica

 • Comitès d’Ètica: Comitès Ètics d’Investigació Clínica i Comitès d’Ètica Assistencial.
 • Comitès d’Ètica en Investigació Clínica.
 • Des de dins d’un Comitè d’Ètica Assistencial: l'experiència de l'Hospital Clínic de Barcelona.

SEGON CURS

Problemes de salut i biotecnologia

INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS, EUTANÀSIA I TRANSPLANTAMENTS

Interrupció voluntària de l’embaràs

 • Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, sobre Salut Sexual i Reproductiva i Interrupció Voluntària de l’Embaràs.
 • Avortament i igualtat: el context constitucional de l'avortament.
 • La IVE a Europa.

Eutanàsia

 • Arguments per al debat al voltant de l’eutanàsia.
 • Regulació penal de l’eutanàsia.
 • Situació de la regulació de l’eutanàsia i del suïcidi assistit en diferents països.

Trasplantaments

 • Donació d’òrgans i teixits per a trasplantaments.
 • Diligència de consentiment.
 • Aspectes legals en el procés de donació i trasplantament.

INVESTIGACIÓ, REPRODUCCIÓ ASSISTIDA I GENÈTICA

Recerca

 • Assoliment de nous medicaments. Desenvolupament clínic.
 • Farmàcia i Bioètica.
 • Bioètica i farmàcia. Dilemes ètics del farmacèutic de l'Hospital.
 • Periodisme científic.
 • Medicaments orfes i malalties rares.
 • Bioètica i Biobancs a Espanya. Especial referència als Bancs de Sang de Cordó Umbilical.
 • Comunicació científica, una eina clau en la revolució del coneixement.

Reproducció assistida

 • Aspectes ètics i científics de la reproducció assistida.
 • Investigació amb embrions i clonació.
 • Sobre les cèl·lules mare, preembriones i pseudoembrions: l’impacte normatiu dels Documents de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona.
 • Investigació amb cèl·lules troncals humanes.
 • Feminisme i tècniques de reproducció assistida.
 • Gestació per substitució.
 • L’element volitiu en la filiació derivada de les tècniques de reproducció assistida.

Genètica

 • Genètica i medicina: consideracions i implicacions bioètiques.
 • Introducció al diagnòstic de les malalties amb una base genètica.
 • Enginyeria genètica.
 • A propòsit de la clonació.
 • El dret davant les noves tecnologies genètiques.
 • Problema de patents.
 • El dret davant el tema de les patents.
 • Bases de dades genètiques.

DISCAPACITAT I VIDA PSÍQUICA

Bioètica i discapacitat

 • Discapacitat. Aspectes ètics i jurídics de la pràctica assistencial.
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

Bioètica i vida psíquica

 • Bioètica i psiquiatria.
 • Incapacitació i internament de malalts mentals.
 • Ètica i psicoanàlisis.

MEDI AMBIENT, INFORMÀTICA I DADES I BIOTECNOLOGIA

Bioètica i medi ambient

 • Ètica i ecologia.
 • Medi ambient i dret.
 • Transgènics i dret.

Informàtica i dades

 • Dret a la intimitat i protecció de dades.
 • Protecció de dades personals.
 • Secret mèdic i informatització d’històries clíniques.
 • Protecció de dades i nova normativa europea.

Biotecnologia

 • Biotecnologia i bioètica.
 • Intervencions biomèdiques de millores. Millores objectives i millores discriminatòries.

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER

Elaboració i defensa de la memòria de final de màster

 • S'elabora sota la direcció d'un tutor específicament designat per a això.
 • Es lliura al finalitzar el segon curs acadèmic.