Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Metodologia

Presentació  |  Objectius i Destinataris  |  Matrícula  |  Programa  |  Opinions  |  Beques  |  Sol·licitud d'informació

Criteris d'avaluació

Al màster s'avaluen de forma independent tres mòduls. Els mòduls 1 i 2 s'avaluen de la següent manera:

 • El 60% de la qualificació final correspon a les preguntes de desenvolupament de les unitats.
 • El 30% de la qualificació final correspon a les preguntes test de les unitats.
 • El 10% de la qualificació final correspon a la participació als fòrums, valorant en especial la qualitat de les aportacions.

El mòdul 3 correspon al Treball Final de Màster i la seva qualificació és sobre 10 punts.


  Sessions presencials

  A causa de les circumstàncies actuals d'emergència sanitària, aquestes sessions no podran realitzar-se de manera presencial al 2022.

  En el seu lloc, es duran a terme sessions intensives online del 31 de gener a l'11 de febrer de 2022.

  L'assistència NO és obligatòria.


  Continguts

  Amb la matrícula s'obté accés al Campus Virtual de la Universitat de Barcelona, on l'alumne podrà veure i revisar tots els continguts que ofereix el Màster en Bioètica i Dret:

  • Materials docents
  • Vídeos de les conferències impartides a les sessions presencials
  • Bibliografia i materials complementaris
  • Fons bibliogràfic col·lectiu Mendeley
  • Disponibilitat del fons documental de l'Observatori de Bioètica i Dret a la Biblioteca de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona
  • Fòrum de debat, fòrum d'avisos i notícies, i sistema de missatgeria privat
  • Butlletí setmanal (premsa bioètica, publicacions Open Access, actes rellevants, material multimèdia, etc.)
  • Notícies i esdeveniments d'interès
  • Seguiment individualitzat per part de professors i tutors
  Cada alumne pot aprofundir en els temes que l'interessen, independentement de la resta de participants, del temps i de l'espai, amb tutors que li donaran suport sempre que ho necessiti, gràcies a les nostres eines online.

  Planificación

  La metodologia que s'utilitza en el Màster en Bioètica i Dret (MBD) permet compatibilitzar els estudis amb les activitats professionals, ja que la nostra sistemàtica s'adapta a les necessitats de cada participant.

  La formació del campus virtual es completa amb classes presencials, que no són d'assistència obligatòria, i que es condensen al llarg de dues setmanes. Així es facilita l'assistència tant als alumnes als quals les seves obligacions professionals els impedirien assistir a un sistema acadèmic convencional, com als alumnes que cursen el Màster des d'altres països i desitgen desplaçar-se per assistir a les sessions. Així mateix, la dificultat per a reunir un professorat que imparteixi una docència tan amplia i variada, aconsellen compactar les sessions presencials en un espai de dues setmanes.

  A cada un dels mòduls del MBD hi ha lectures addicionals, bibliografia i enllaços a pàgines web que són complementaris a la formació; resulten molt útils per aconseguir el nivell d'aprofundiment desitjat per l'alumne en cada temàtica.

  L'alumne disposa d'un calendari d'activitats des de l'inici del curs en el qual pot veure les dates de lliurament de treballs i avaluacions.

  Per a planificar adequadament l'evolució del curs, l'alumne disposa des de l'inici d'un calendari d'activitats en el qual pot veure i fer una previsió de les dates de lliurament de treballs i avaluacions. L'alumne haurà de tenir en compte el seu nivell inicial i la seva capacitat d'aprenentatge per ajustar el temps de dedicació setmanal.

  Després de cada Unitat del programa es porta a terme una avaluació dels coneixements adquirits. Les Unitats es componen de Temes i estan acompanyats d'exercicis d'autoavaluació que permeten a l'alumne fer un seguiment del seu procés d'aprenentatge.

  Després d'aquest treball, si apareixen dubtes o es volen fer comentaris, es recomana utilitzar el Fòrum de Debat del Campus Virtual o posar-se en contacte, per email, amb els tutors corresponents. Així mateix, a la Secretaria del Màster estem disponibles per a resoldre qualsevol qüestió que es pugui plantejar sobre el seguiment del curs.

  Les avaluacions ―4 en el primer mòdul i 4 en el segon― són fruit de la metodologia innovadora del curs, corresponen a inputs d'aprenentatge proactius i incentiven al treball en equip, resolent casos i problemes.

  Al final dels dos cursos acadèmics, els alumnes hauran de presentar una tesina ―treball de final de màster.


  Campus virtual

  La formació tradicional, basada en un flux d'informació unidireccional del professor a l'alumne, resulta actualment insuficient en l'àmbit general de la formació post universitària i en particular en el de la Bioètica i el Dret. Tant des del punt de vista de l'emissió de la informació, com des del punt de vista de la recepció de la informació, les classes presencials i els cursos unidireccionals no són suficients per aconseguir una formació d'acord amb el ritme de la societat actual.

  Els avenços científics i la seva projecció sobre la dignitat i els drets humans, donen lloc a una problemàtica bioètica de rang global, que requereix d'un professorat pluridisciplinari, especialitzat en nombroses àrees del coneixement. A més a més, les diversitats legals i culturals dels països que requereixen professionals formats en bioètica, exigeixen adaptar-se a les diferents necessitats locals.

  La metodologia utilitzada en el Màster permet compatibilitzar els estudis amb l'activitat professional.

  Per altra banda, des del punt de vista de l'alumnat, la demanda de formació es diversifica cada vegada més, plantejant la dificultat d'aconseguir temps per a mantenir-se actualitzat. Els alumnes que realitzen un curs de tercer cicle universitari s'enfronten al problema de gestionar el seu temps per ajustar la seva agenda laboral a horaris rígids, que impliquen, a més, desplaçaments a la institució on s'imparteixen les classes. D'altra banda, la demanda de formació en els temes que ens ocupen prové de diversos col·lectius: metges, farmacèutics, biòlegs, infermers, assistents socials, juristes, periodistes, humanistes, etc. Aquesta realitat, sumada al fet que l'alumnat prové de diferents procedències geogràfiques resulta en una gran diversitat de temes d'interès. Així, la demanda d'especialistes en bioètica i dret requereix professionals formats amb una perspectiva pluridisciplinària, en la qual el domini de les Noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions resulta imprescindible.

  La nostra proposta es concreta en donar tot el poder de la informació a l'alumne per a aplicar-la a la seva pròpia formació a través de les nostres eines online. Sense abandonar les classes presencials, necessàries i imprescindibles per a molts, aquestes es complementem amb altres eines d'aprenentatge que doten de flexibilitat al curs. Així, cada alumne pot aprofundir en els temes que li interessen, independentment de la resta de participants, del temps i de l'espai, amb tutors que li donaran suport sempre que ho necessiti i al preu competitiu que ens ofereix l'e-learning.

  El nostre objectiu és aconseguir una formació adaptada a la societat actual. Les nostres classes presencials s'imparteixen a la seu de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, concentrades en dues setmanes l'any per a facilitar a l'alumne la seva assistència. No obstant això, aquestes classes presencials no són d'assistència obligatòria, la qual cosa no dificulta el seguiment del curs perquè tot el material es troba disponible al nostre web.

  Independentment de l'assistència o no a les classes presencials, els alumnes interactuen amb els professors i entre ells utilitzant les eines online disponibles a la nostra plataforma acadèmica virtual. De la mateixa manera, el seu seguiment i l'avaluació per part dels professors es realitza mitjançant les eines d'Internet, de manera que el curs pot realitzar-se des de qualsevol lloc del món.