Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Xarxa de Docència en Bioètica (AECID)

 

 


Origen

Projecte AECI
Impartició Conjunta de Postgrau en Bioètica per a Jutges i per a Membres de Comitès d'Ètica.
Ref B/4939/06.
Duració: gener de 2007 a febrer de 2008.

RENOVACIÓ Impartició Conjunta de Postgrau en Bioètica per a Jutges i per a Membres de Comitès d'Ètica.
Ref B/7598/07.
Duració: 15 de gener de 2008 a 15 de gener de 2009.

Projecte AECID
Formació de formadors en Bioètica (capacitació de Comitès de Bioètica - Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona).
Ref 09-CAP3-2025.
Duració: 15 d'octubre de 2009 a 15 d'octubre de 2010.

Projecte AECID
Gènere i Bioètica: autonomia de les dones en salut.
Ref 10-CAP1-0775.


Antecedents

El projecte té com a antecedent la Xarxa d'Investigació i de Recerca en Bioètica del programa Alfa de la Unió Europea (2002-2004) amb el que es va aconseguir l'elaboració conjunta de plans d'estudi que han permés la introducció de la nova disciplina bioètica a les universitats participants en l'esmentat projecte. Els programes, bibliografia i materials docents elaborats es troben disponibles a la pàgina web.

El projecte té com objectiu la impartició d'un curs de postgrau per a membres de la judicatura i altres operadors jurídics, així com per a membres dels diversos comitès d'ètica existents.

El curs està orientat a donar aquesta formació actualment imprescindible en un món on proliferen les comissions d'experts, ètiques i científiques, i en el que les solucions als problemes que plantegen les aplicacions biotecnològiques són complexes i freqüentment diverses.

Es tracta de formar formadors en un camp on el grup de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona és reconegut internacionalment pel seu treball i capacitat formativa. Des de 2007, la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, creada en 2007, també persegueix aquest objectiu.

Així doncs, el grup ha treballat coordinadament amb anterioritat i ha aconseguit excel·lents resultats que ara es pretenen optimitzar; gràcies a aquesta experiència prèvia es pot preveure que el treball del grup permetrà consolidar una massa crítica suficient per a formar formadors a cada una de les universitats participants les quals podran després continuar la tasca.

Els partners del projecte han estat elegits no només per la positiva experiència de treball conjunt ja existent sinó perquè són pioners als efectes que aquí es requereixen: la PUCRGS té una llarga experiència en treball interdisciplinar entre metges, juristes i filòsofs, compta amb un comitè d'ètica de llarga trajectòria i de renom prou consolidat, i té establerts contactes amb nombrosos comitès d'ètica als que el curs es dirigeix; la seva implicació ve avalada pel mateix rector, el Dr. Clotet. En la Universidad de Cuyo s'està formant un Institut de Bioètica per iniciativa de la Dra. Kemelmajer que és, a més, magistrada de la Corte Suprema de Mendoza i enllaça directament amb la magistratura, entitat a la qual també s'adreça aquest curs. La Universidad de Chile aporta una situació de privilegi i compta de partner amb el Dr. R. Nahum, Degà de la Facultat de Dret que s'adreçarà especialment als juristes que formen part dels comitès d'ètica com a membres obligats per la llei, i el Dr. Figueroa, d'àmplia experiència en anteriors reunions. La FLACSO té una àrea de bioètica de gran prestigi, dirigida per la Dra. F. Luna que aporta una gran experiència en metodologia de resolució de casos pràctics i formació per a comitès d'ètica en recerca. Per últim la Universidad Iberoamericana de México s'incorpora al projecte, amb la Dra. M. Dobernig, a fi d'estendre el seus beneficis en el tram final del projecte.


Objectiu

L'objectiu del projecte és impartir un curs de postgrau específic per a membres de dos grups directament implicats en la presa de decisions bioètiques: jutges i membres de comitès d'ètica. Es tracta de capacitar en la presa de decisions bioètiques a jutges i altres operadors jurídics, així com als membres de comitès d'ètica existents als diversos hospitals, comitès d'assaigs, clínics i comitès ad hoc de cada país.

El curs subministrarà la informació específica per a persones que ja són professionals, però que el seu coneixement no procedeix de l'àmbit específic de bioètica però que es troben amb aquests problemes en la seva pràctica diària. És per aquest motiu que és necessari que coneguin els aspectes fonamentals de la disciplina Bioètica i de la metodologia de presa de decisions, tant si són jurídiques com sociosanitàries. Es promourà, a més, l'enriquiment professional a través de la cooperació multidisciplinar i internacional, treballant en un equip polivalent i transnacional, que doni l'enfocament més adequat per cobrir els camps legal, econòmic, sociològic, tecnològic i científic.

Davant d'una situació de precarietat en l'oferta acadèmica en relació als temes biotecnològics i bioètics, una societat responsable està obligada a prendre mesures i a que les seves propostes siguin compatibles amb les diferents concepcions i tradicions morals i jurídiques existents (ja que la nostra comunitat és per definició plural i democràtica). El projecte pretén tenir impacte social i conseqüències ètiques mitjançant la formació d'especialistes en l'àmbit de la bioètica aplicada. Es tractarà de formar formadors, creant equips conjunts que permetin la continuïtat dels cursos en cadascuna de les universitats participants. Els objectius proposats es poden aconseguir mitjançant el treball interdisciplinar, l'avaluació dels programes i resultats així com la discussió dels diversos punts de vista en els aspectes ètics, socials, polítics i jurídics.


Metodologia dels cursos

A- Objectius dels cursos

- L'anàlisi dels problemes que provoquen les noves tecnologies i la seva aplicació biomèdica i a l'àmbit de les decisions judicials.
- Capacitar per a l'ús de mecanismes de participació i interactius que relacionen l'anàlisi teòric de conflictes ètics amb l'aprenentatge pràctic mitjançant el debat i la presa de decisions.
- Formar equips interdisciplinaris que col·laborin amb fluïdesa en la presa de decisions bioètiques en consonància amb els canvis científics, socials i jurídics.

B- Programa base per a l'elaboració dels diferents cursos

- La Bioètica: conceptes bàsics; història; els Drets Humans com a marc per a la Bioètica; relacions sanitàries; drets i deures; informació i consentiment informat; confidencialitat; la història clínica; la protecció de dades sensibles.
- Els Comitès d'ètica: història; diferents tipus de comitès; objectius i funcions; interdisciplinarietat i del pluralisme en la composició del comitè; sistemàtica d'anàlisi de casos i de presa de decisions; protocols ètics; formació de professionals de la institució; arxiu, custòdia i confidencialitat de les deliberacions i acords del comitè.
- Marc normatiu: Espanya i la Unió Europea. Amèrica Llatina: Argentina, Brasil, Xile i altres països.
- Jurisprudència: Les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans. De la Cort Interamericana de Drets Humans i d'altres tribunals internacionals. La jurisprudència a Espanya, a Argentina, a Brasil, a Xile i a altres països.
- Anàlisi de casos: Drets dels malalts. Consentiment informat. Els incapaços. Els menors. Testaments vitals i directius previs. L'eutanàsia. Tractaments obligatoris. Rebuig del tractament: Testimonis de Jehovà. Salut sexual i reproductiva: anticoncepció, avortament, píndola del dia després, etc. Diagnòstics genètics i ús de les proves d'ADN. L'eficàcia del dret a la salut. Peticions referents a prestacions de salut vinculades a drets econòmico-socials.


Universitats participants

 • Càtedra UNESCO de la Universitat de Barcelona, Espanya (María Casado, coordinadora)
 • Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
 • Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina
 • Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul, Brasil
 • Universidad de Chile, Xile
 • Universidad Austral de Chile, Valdivia, Xile
 • Universidad de Buenos Aires, Argentina
 • Universidad de la República, Uruguay
 • Universidad Nuestra Señora de la Paz, Bolivia

Reunions

 • 25 d'Octubre de 2011: Conferència 'Bioética, Ética Aplicada E Saúde Coletiva'. Río de Janeiro, Brasil.
   
 • 24 d'Octubre de 2011: Río de Janeiro, Brasil.
   
 • 18-19 de Maig de 2011: Buenos Aires, Argentina.
  Primera reunió de treball en el marc del projecte AECID 10-CAP1-0775 “Gènere i Bioètica: autonomia de les dones en salut". En aquesta sessió es reuniran totes les contraparts del projecte: el Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero (ANIS); Institut d'Obra Mèdic Assistencial (IOMA); Universidad Nacional de Cuyo; Centre de Formació Judicial - Consell de la Magistratura del Poder Judicial de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires; Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials (FLACSO); Pontificia Universidad de Rio Grande do Sul (PUCRS) i la Càtedra UNESCO de Bioètica, Universitat de Barcelona. L'objectiu d'aquest projecte és formar en bioètica, amb un enfocament de gènere, als operadors jurídic-administratius encarregats de l'assignació de prestacions i recursos de salut així com als decisors jurídics perquè sàpiguen solucionar les difícils situacions que es plantegen -subministrant algunes indicacions sobre com elaborar el seu treball-, i potenciar l'empoderament de les dones en les decisions que pertoquen a la salut -d'elles i dels quals estan a la seva cura com nens i malalts-, col·laborant a establir condicions per a l'exercici de l'autonomia.


   
 • Juny de 2010: Porto Alegre, Brasil.


   
 • Octubre de 2008: Valdivia, Xile.
   
 • Gener de 2009: Barcelona, Espanya.
   
 • Març de 2007: La primera reunió va tenir lloc al Parc Científic de Barcelona del 5 al 8 de març de 2007 sota la coordinació de l'Observatori de Bioètica i Dret.
   
 • Juny de 2007: Porto Alegre, Brasil.
   
 • Agost de 2007: Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina.
   
 • Agost de 2007: Universidad de Santiago, Xile.
   
 • Octubre de 2007: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Universidad de Buenos Aires, Argentina.
   
 • Desembre de 2007: Universidad Iberoamericana, Mèxic.


   
 • Maig de 2008: Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Cursos impartits

 • Seminari "Drets sexuals i reproductius. Recepció judicial nacional i comparada". 17 de maig de 2011. Centro de Formación Judicial, Buenos Aires, Argentina.
 • Seminari "Dret a la vida i dret a la mort". 22 i 23 d'octubre de 2008. Universidad Austral de Chile, Valdivia, Xile.
 • Seminari "Dret a la vida i dret a la mort". 20 d'octubre de 2008. Universidad de Chile, Santiago, Xile.
 • Jornades d'actualització "Problemes ètics al començament de la vida", Seminari intensiu d'especialització. 16 i 17 d'octubre de 2008. FLACSO, Buenos Aires, Argentina.
 • Seminari d'actualizació "Implicacions Ètico-jurídiques de les Noves Tecnologies Genètiques". 26 i 27 de juny de 2007. PUCRS, Porto Alegre, Brasil.
 • Seminaris de Postgrau "Bioètica i Drets Humans". 13, 14 i 15 d'agost de 2007. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
 • Seminari de Bioètica "Algunes Consideracions sobre la Mort". 22 i 23 d'agost de 2007. Universidad de Chile, Xile.
 • Seminari d'actualització "Implicacions Ètico-jurídiques de les Noves Tecnologies Genètiques". 3 a 5 d'octubre de 2007. FLACSO, Argentina.
 • Simposi Internacional de Bioètica: "Principi i fi de la vida". 3 de desembre de 2007. UNAM, Mèxic.
 • Postgrau "La Bioètica i la presa de decisions ètic-jurídiques. Els Comitès d'Ètica". 13 i 14 de maig de 2008. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Notícies

 • Presentat llibre sobre la Declaració de Bioètica i Drets Humans - ASCOM, PUCRS (25/06/2010)
 • La bioètica és el pont entre les ciències i les humanitats - PUCP PUNTO EDU (10/06/2010)
 • Tornen els seminaris acadèmics "Octubre 2008 en Dret" a la Universidad Austral de Chile - UNIVERSIA (21/10/08)

Sobre la reunió d'agost de 2007, a la Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina:

 • Mendoza és seu d'un seminari sobre Bioètica - LOS ANDES ONLINE (13/08/07)
 • Entrevista a Aída Kemelmajer de Carlucci - LOS VECINOS (13/08/07). [Format mp3, 3'49MB]
 • La interrupció de l'embaràs hauria de despenalitzar-se - LOS ANDES ONLINE (15/08/07)

Sobre la reunió de desembre de 2007, a la Universidad Iberoamericana, Mèxic:

 • Legislació sobre bioètica a Mèxic, imprecisa: experta - LA JORNADA (05/12/07)