Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Línies d'investigació


Bases ètiques per a la bioètica

 • Implicacions ètic-jurídiques de la biotecnologia i la biomedicina.
 • Els Drets Humans com a marc de referència per a la Bioètica.
 • Principis de la Bioètica.
 • Bioètica i argumentació.
 • Biopolítica.
 • Consideració social dels valors. Construcció cultural de la Bioètica. Risc i biotecnologia.

Bases jurídiques per a la Bioètica

 • Grans textos de Drets Humans i Bioètica.
 • Legislació biosanitària.
 • Drets dels pacients. Consentiment informat.
 • Drets del metge.
 • Objecció de consciència i desobediència civil en sanitat.

Bioètica, Economia de la Salut i Drets Humans

 • Assignació de recursos sanitaris. Dilema públic-privat.
 • Gratuïtat o pagament en els tràfics del cos humà.
 • Necessitat de prioritzar les necessitats sanitàries.
 • Responsabilitat social, salut i justícia social.

Bioètica en les relacions sanitàries

 • Relacions sanitàries; dialèctica autonomia-coacció; postures anti-intervencionistes; interès general.
 • Relació metge-pacient. Informació; aspectes pràctics del consentiment informat.
 • Codis deontològics. Secret/confidencialitat.
 • Bioètica i Infermeria. Ètica de les cures.
 • Bioètica i qualitat assistencial.
 • Conflictes d'interessos. Medicina d'equip.
 • Problemes de Bioètica en Salut Pública i Epidemiologia.

Comitès d'Ètica y Bioètica

 • Comitès Ètics d'Investigació Clínica.
 • Comitès d'Ètica Assistencial.
 • Comitès Institucionals.
 • Comitès Nacionals d'Ètica. La situació en l'àmbit internacional.
 • Comitès d'universitats i centres de recerca.
 • Xarxes de Comitès.

Interrupció Voluntària de l'Embaràs

 • Noció de persona.
 • Embrions.
 • Salut sexual i reproductiva.
 • Qüestions ètic-jurídiques al voltant de l'IVE.
 • Problemes específics de salut sexual i reproductiva en l'adolescència.

Eutanàsia i rebuig de tractament

 • Canvis en la concepció del dret a la vida.
 • Rebuig de tractaments versus aferrissament terapèutic.
 • Documents de Voluntats Anticipades.
 • Problemes bioètics de la medicina intensiva. Limitació de l'esforç terapèutic.
 • Mort cerebral i EVP.
 • Problemes específics de l'ètica en geriatria.

Trasplantaments d'òrgans i teixits

 • Donació d'òrgans i teixits per a trasplantament: donant cadàver, donant viu i donacions creuades.
 • Xenotrasplantaments.
 • Biobancs.

Recerca i experimentació

 • Desenvolupament de medicaments. Assaigs clínics.
 • Finançament de la investigació. Conflictes d'interessos.
 • Recerca en ciències humanes i socials.
 • Ús de mostres biològiques d'origen humà, biobancs i dades de caràcter personal associades.
 • Integritat en investigació. Recerca i innovació responsable (RRI).
 • Poblacions vulnerables.
 • Comunicació científica. Percepció pública de la ciència.

Reproducció assistida

 • Qüestions bioètiques en el marc de la reproducció assistida.
 • Investigació amb embrions.
 • Donació d'òvuls, donació de semen.
 • Cèl·lules mare.
 • Medicina regenerativa i teràpia cel·lular: investigació amb cèl·lules mare embrionàries, preembrions i cèl·lules mare de pluripotència induïda (iPS).
 • Selecció de sexe no terapèutica.

Noves tecnologies genètiques

 • Diagnòstic de malalties genètiques. Informació.
 • Susceptibilitat i certesa. Genètica clínica. Teràpia gènica.
 • Projecte Genoma.
 • Edició genòmica.
 • El dret davant les tecnologies genètiques.
 • Bases de dades genètiques.
 • Patents de productes biològics.
 • Ús forense d'ADN.

Informàtica, xarxes i Big Data

 • Recerca i innovació en dades massives; tecnologies Big Data.
 • Legislació sobre protecció de dades personals i dret a la intimitat.
 • Informatització d'històries clíniques. Registres de dades sanitàries. Història clínica compartida.
 • Intimitat, protecció de dades de caràcter personal i pràctiques transnacionals entorn a la dada i al conjunt de dades (dataset).
 • Accés responsable a la informació jurídico-bioètica.
 • De la informàtica a la realitat virtual: impacte d'aquestes tecnologies en la cultura.

Millorament humà

 • Naturalesa humana i posthumanisme.
 • Drogues d'abús.
 • Roboètica.
 • Realitat virtual.
 • Millora genètica.
 • Nanotecnologia.

Neuroètica i salut mental

 • Problemes bioètics en psiquiatria.
 • Capacitat i limitació de capacitat. Tutela. Internament coactiu.
 • Esterilització d'incapaços.
 • Envelliment de la població i demències.

Bioètica i salut pública

 • Problemes de la pràctica clínica i de la investigació.
 • Assaigs clínics en el tercer món.
 • Conflicte entre llibertat individual i salut pública. Tractaments imposats per la Llei.
 • Les drogues com a qüestió de la Bioètica. Aspectes jurídic-penals.
 • Polítiques de reducció de riscos.
 • VIH.
 • Epidèmies, pandèmies i altres qüestions de salut pública.

Bioètica i discapacitat

 • Aspectes bioètics de la pràctica assistencial.
 • Aspectes jurídics de la discapacitat.
 • La Declaració Universal de Bioètica i Drets Humans de la UNESCO i el Conveni de les Nacions Unides sobre discapacitat.
 • Discapacitat i diversitat funcional.

Animals no humans

 • Recerca amb animals.
 • Animals no humans i Comitès d'Ètica Animal.

Ecologia i medi ambient

 • Bioètica i ecologia.
 • Ètica de la responsabilitat i la sostenibilitat. Generacions futures.
 • Medi ambient i dret.
 • Medi ambient i desenvolupament sostenible. Risc i precaució.

Bioètica, dret i alimentació

 • Dret alimentari.
 • Participació pública en l'avaluació del risc alimentari.
 • Informació alimentària i consumidors.
 • Seguretat alimentària i noves tecnologies.
 • Avaluació ètica en la cadena alimentària.