Formació a mida

L'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) ofereix formació a mida per a aquelles organitzacions que així ho necessitin. Freqüentment, determinats grups necessiten aprenentatges específics orientats a resoldre necessitats particulars. Per a ells s'imparteixen cursos encaminats a proporcionar la formació bioètica necessària, ja sigui teòrica o pràctica, en la qual l'OBD té àmplia experiència. Aquest és el cas, per exemple, dels cursos dirigits a comitès d'ètica, els membres dels quals necessiten uns coneixements i un entrenament particular orientat a saber analitzar i resoldre correctament els aspectes ètics de la recerca o del tracte als pacients.

L'OBD organitza i imparteix diferents tipus de Cursos de Formació:

A més a més:


Característiques dels cursos

 • Durada: 20 hores.
 • Lloc: en la modalitat presencial, al Centre o Institució que els sol·licitin o bé a la seu de l'Observatori de Bioètica i Dret.
 • Horari: flexible, segons demanda de la institució sol·licitant.
 • Modalitat: enterament presencial o bé semipresencial; en aquest segon supòsit, els participants disposen de Tutories personals, a més dels materials del Curs, per la qual cosa cal que tinguin fàcil accés a les noves tecnologies de la informació (connexió a internet, lector de CD, etc.).
 • Preu: per cada sol·licitud es farà un pressupost a mida segons la modalitat escollida, el nombre d’ hores del curs, el nombre de participants i la localitat on s’hagi d’ impartir.
 • Observació: els Cursos poden ser ampliats i/o definits en funció de les característiques i els interessos del Centre o de la Institució que els sol·licita.
 • Inscripció: empleneu i envieu el butlletí de sol·licitud [MS Word] a obd.ub@ub.edu.

Curs de Bioètica General

La finalitat d’aquest Curs és introduir els participants en la Bioètica actual, amb especial atenció als aspectes ètics en les relacions assistencials sanitàries i a la relació entre la Bioètica i el Dret, i proporcionar-los els coneixements ètics i jurídics imprescindibles per a analitzar i resoldre conflictes en Bioètica.

Programa

 1. La Bioètica: conceptes bàsics; història; àmbits d’actuació; relació entre Bioètica i pràctica clínica; necessitat de la formació en Bioètica.
 2. Els Drets Humans com a marc de la Bioètica; principis constitucionals i Bioètica; el marc normatiu; els drets dels malalts; la societat de risc.
 3. La Bioètica en la pràctica assistencial: canvis en les relacions sanitàries; l’autonomia de les persones malaltes i el consentiment informat; l’objecció de consciència dels professionals; el marc normatiu; Bioètica i cures; valors i actituds en l’atenció i la cura de les persones malaltes; situacions de conflicte ètic en l’àmbit de les cures; els objectius de l’assistència sanitària i la Bioètica.
 4. Els Comitès d’ètica: història; diferents tipus de Comitès: comitès d’ètica de la investigació clínica (CEIC) i comitès d’ètica assistencial (CEA); objectius i funcions; el marc normatiu; importància de la interdisciplinarietat i del pluralisme en la constitució del comitè; inserció del Comitè en l’organigrama de la institució.
 5. Problemes ètics a l’inici de la vida: salut sexual i reproductiva; l’avortament; reproducció assistida.
 6. Problemes ètics al final de la vida: decisions de limitació de l’esforç terapèutic; casos de malalts amb autonomia conservada i de malalts amb autonomia reduïda o inexistent; els Documents de voluntats anticipades; les decisions per substitució; les cures pal·liatives; l’eutanàsia.
 7. Bioètica i medi ambient.

Curs dirigit a membres de Comitès d'Ètica

Aquest Curs interdisciplinari per a membres de Comitès d’ètica té com objectiu la capacitació dels diferents professionals per a la participació activa en els esmentats Comitès mitjançant la utilització de mecanismes participatius i interactius que relacionin l’anàlisi teòrica de conflictes ètics amb l’aprenentatge pràctic en el debat i la presa de decisions.

Programa

 1. Part general introductòria:

  - La Bioètica: conceptes bàsics; història; àmbits d’actuació; relació entre Bioètica i pràctica clínica; els Drets Humans com a marc de la Bioètica; necessitat de la formació en Bioètica.

  - Els Comitès d’ètica: història; diferents tipus de Comitès: comitès d’ètica de la investigació clínica (CEIC) i comitès d’ètica assistencial (CEA); objectius i funcions; el marc normatiu; importància de la interdisciplinarietat i del pluralisme en la constitució del comitè; inserció del Comitè en l’organigrama de la institució.

  - Comitès d’ètica assistencial: característiques específiques d’aquests Comitès; reglament intern; importància d’una sistemàtica d’anàlisi de casos i de presa de decisions; confecció de protocols ètics; formació de professionals de la institució; arxiu, custòdia i confidencialitat d’allò que conegui el Comitè.

  - Relació entre els professionals sanitaris i les persones malaltes: drets i deures; el dret a la informació i el consentiment informat; la confidencialitat; l’objecció de consciència dels professionals; suport normatiu.

  - La història clínica: estructura i contingut; la propietat i la disposició de la història clínica; la intimitat i la protecció de les dades personals especialment sensibles; el marc normatiu.
   

 2. Part especial: metodologia d’anàlisi de casos pràctics:

  - Metodologia d’anàlisis de casos: necessitat d’algoritmes de presa de decisions; models i discussió.

  - Els casos pràctics seran seleccionats d’acord amb els interessos dels participants i de la Institució.