Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Col·lecció de Bioètica

La Col·lecció de Bioètica de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, dirigida per la Dra. María Casado, promou una concepció de la bioètica flexible, pluridisciplinària i laica, en el marc del respecte als drets humans reconeguts, i fomenta el debat informat sobre «les qüestions ètiques relacionades amb la medicina, les ciències de la vida i les tecnologies connexes aplicades als éssers humans, tenint en compte les seves dimensions socials, jurídiques i ambientals» (art. 1.1, Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans).

La col·lecció inclou monografies, obres col·lectives i també els Documents i Declaracions en accés obert, traduïts a diferents llengües, del Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret – Càtedra Unesco de la Universitat de Barcelona, que, des del diàleg universitat-societat, pretén incidir en els processos d’elaboració i canvi normatiu, és a dir, directament en el legislador i en el poder polític, com també en les societats científiques, els mitjans de comunicació i la ciutadania.

La col·lecció aspira a convertir-se en un referent que, des de l’acadèmia i en el marc de processos d’investigació interdisciplinaris, promogui el debat sobre les qüestions bioètiques considerades clàssiques, com ara l’inici i la fi de la vida o les relacions metge-pacient, així com les més innovadores, fruit de l’impacte del coneixement científic i les seves aplicacions en éssers humans, societats i medi ambient. També aspira a generar pensament crític, a incorporar enfocaments multiculturals i a projectar la investigació en bioètica vinculada als drets humans internacionalment reconeguts que avui dia es genera en el context iberoamericà.

Direcció de la col·lecció

Presentació d’originals

Les propostes editorials s’han d’adreçar al correu electrònic de l’Observatori de Bioètica i Dret: obd.ub@ub.edu. En el cas que les propostes editorials s’enviïn a l’adreça general d’Edicions UB (infopublicacions@ub.edu), es remetran als responsables editorials de la col·lecció perquè puguin valorar-les i comunicar la seva decisió.

Els originals s’han de lliurar d’acord amb els criteris relacionats en les normes de presentació d’originals i les normes d’estil, i cal que vagin acompanyats d’una descripció de l’obra, així com d’un breu currículum acadèmic de l’autor o autors, on caldrà identificar-ne el nom complet, el càrrec institucional o titulació, el lloc de residència i l’adreça electrònica.

Procés de selecció dels originals

Els originals són avaluats per experts interns i externs a la Universitat de Barcelona, d’acord amb la revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Un cop feta la selecció, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la col·lecció, tant si l’obra ha estat rebutjada com si ha estat acceptada, i indicant-ne, si és el cas, la possibilitat de reescriure o replantejar l’original presentat per tal d’adequar-lo als criteris editorials de la col·lecció, especificant si els canvis són obligatoris o optatius. Si escau, l’autor podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat.

Pel que fa a l’obra acceptada, l’editorial contactarà amb l’autor per formalitzar el contracte d’edició i, un cop programada amb la direcció de la col·lecció, comunicar-li la data prevista de publicació.

Avís de drets d’autor

Edicions de la Universitat de Barcelona treballa amb llicències de copyright i, si escau, amb llicències Creative Commons. S’estudia cada cas amb la direcció de la col·lecció i, prèviament a la formalització del contracte d’edició, es comunica a l’autor la llicència més adequada.

Declaració de confidencialitat

Els noms propis i la informació vinculada, com ara les adreces electròniques, i també les obres que es presenten per ser valorades, serveixen exclusivament a la finalitat declarada per la col·lecció i en cap cas es faran públics ni es posaran a disposició de tercers.