Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Xarxa Temàtica de Bioètica i Drets Humans

L'objectiu principal de la nostra xarxa temàtica és l'estudi pluridisciplinar de les implicacions ètiques, jurídiques i socials derivades del desenvolupament i l'aplicació de la biotecnologia i la biomedicina sobre els Drets Humans. Aquestes problemàtiques s'inclouen en la nova disciplina anomenada "Bioètica", pont entre científics i humanistes. Partim de la consideració de que aquests problemes afecten a les actituds ètiques individuals i socials, i que -dins del marc de l'Estat de Dret- cal que les solucions siguin debatudes per les pròpies societats, amb el convenciment que el Dret constitueix un marc d'acord i racionalització, especialment rellevant en les societats actuals, caracteritzades pel pluralisme dels seus plantejaments.

Dins d'aquest objectiu general, s'espera aconseguir és, en primer lloc, posar en comú i debatre les diverses normatives que incideixen a activitat dels diferents professionals que participen a la xarxa. Es tracta d'analitzar l'entramat normatiu constituït per la convergència de regles morals, jurídiques i deontològiques, posant un especial èmfasi en les seves repercussions sobre els ciutadans.

S'estudiaran els codis deontològics dels diferents grups professionals i els seus efectes sobre els ciutadans, relacionant-los amb les declaracions de drets dels usuaris i malalts actualment existents. L'objectiu final serà l'elaboració de propostes per d'adopció de polítiques públiques i de altres adreçades als col•lectius professionals afectats.


Objectius assolits

 • Des dels seus inicis, l'activitat de la xarxa cal situar-la en l'àmbit de l'anàlisi dels drets humans al marc de la Bioètica. Darrerament, a més, s'ha potenciat internacionalment la consideració de la Bioètica des de punts de vista més globals i els més amplis possible, que no es limitin, per tant, als avenços biotecnològics que tenen a veure amb la salut de les persones sinó que incloguin altres camps de recerca i de reflexió com ara aquests mateixos avenços aplicats al medi ambient. En aquesta línia, el grup ha preparat, organitzat i dirigit la celebració d'una Jornada de reflexió i debat amb el títol "Bioètica i Medi Ambient", celebrada a Barcelona el 29/04/2003 a la residència d'investigadors CSIC, amb la participació com a ponents de membres del grup i d'altres universitats de l'estat així com de diferents universitats europees i sudamericanes, amb l'objectiu de posar de relleu l'especial problemàtica de l'anomenat tercer món, per la qual cosa es va convidar a participar-hi a professors d'universitats de Xile, Panamà, Argentina, Brasil i Lisboa. Les conclusions es publicaran en un llibre (ja en premsa) editat pel CSIC.
 • Convocatòria, preparació i organització de la 1ª Jornada de Comissions de Bioètica d'Universitats Públiques de l'Estat, celebrada a Sitges el 26 i 27 de Novembre de 2002, amb la finalitat, entre d'altres, d'elaborar un codi d'ètica d'universitat i de consensuar les pautes ètiques que han de complir els projectes d'investigació i experimentació amb èssers humans o que utilitzin mostres biològiques procedents d'èssers humans. Aquesta Jornada va tenir continuïtat el Novembre de 2003, organitzada per la Universitat de Murcia.
 • La relació amb els diferents grups que s'esmenten en aquest report s'han anat consolidant i han generat -com a resultat concret d'especial significat- la creació de la xarxa "ALFA" finançada per la Comunitat Europea, per l'educació en Bioètica, amb la participació de 8 universitats europees i sudamericanes. Aquest projecte correspon amb els objectius de la xarxa en tant que l'educació en Bioètica és una eina fonamental en la promoció i la defensa dels drets humans en els àmbits de la biotecnologia i la biomedicina, i respon, a més, als objectius de multidisciplinarietat i col·laboració entre diferents universitats propis de la xarxa.
 • Cal esmentar, a més, que les nostres iniciatives en relació a la promoció i el respecte per l'autonomia de les persones malaltes i les nostres propostes divulgades en diferents fòrums (documents, jornades, participació en comissions, etc.) han trobat ressò tant en la llei 21/2000 del Parlament de Catalunya com en llei bàsica estatal 41/2002, i hem col·laborat també en l'elaboració de la "Carta de Drets i Deures dels Ciutadans en Sanitat", en tant que membres de la Comissió de Bioètica de Catalunya.
 • Els objectius iniciats s'han anat ampliant i concretant en l'àmbit de l'activitat universitària pel que fa a l'ensenyament reglat de primer i segon cicle en els cursos de postgrau i màster i promovent, a més, la reflexió bioètica en el si de les universitats.