Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Requisits generals i documentació necessària per a l'admissió al programa de Doctorat en Bioètica i Dret

Requisits i criteris d'admissió  |  Documentació requerida  |  Còpies compulsades  |  Taxes

Requisits i criteris específics d’admissió

 • 1. Per tal de ser admès al programa, l’estudiant haurà d’estar en possessió d’algun dels següents títols:

a. Títol de Màster expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que la comissió acadèmica del programa consideri que ofereix formació orientada a la recerca en l’àmbit de la Bioètica.

b. Títol expedit d’acord amb un sistema educatiu aliè a l’EEES, sense que calgui homologar-lo, que acrediti un nivell de formació equivalent a l’anterior.

 • 2. Expedient acadèmic de Grau i de Màster
 • 3. Currículum Vitae i carta d’intencions
 • 4. Coneixements suficients de la llengua anglesa (nivell B1 o equivalent)

Per accedir a un programa de doctorat de la UB cal tenir un títol oficial de grau, o equivalent, i un de màster universitari i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitari.

La sol·licitud d’accés l’heu de presentar a la Secretaria de la Facultat de Dret. Aquesta ha d’estar emplenada i  acompanyada dels documents acadèmics corresponents i també ha de comptar amb l’admissió provisional al programa de doctorat en el què esteu interessats.

Per a conèixer els detalls del calendari d’accés i matrícula consultar aquí.


Documentació requerida per als sol·licitants amb estudis previs cursats en universitat espanyoles

S’haurà de presentar l’imprès de sol·licitud degudament complimentat i els documents requerits a l’apartat anterior junt amb els documents específics mencionats a continuació segons la via d’entrada al doctorat. Aquests documents els haureu d'acompanyar amb el document de compromís degudament cumplimentat.

Tota la documentació original ha d’anar acompanyada de fotocopia de tal manera que la Secretaria d’Estudiants i Docència pugui fer les copies compulsades.

En el cas d’estudis superats a la UB, només és necessari presentar l’expedient acadèmic que acrediti les dades corresponents.

Documents específics a entregar segons via d'accès

Accés amb estudis espanyols de grau o equivalent i estudis espanyols de màster universitari oficial

 • DNI, passaport o document comunitari UE.
 • Títol de Graduat/ada, Llicenciat/ada, Diplomat/ada, Enginyer/a, Enginyer/a Tècnic/a, Arquitecte/a, Arquitecte/a Tècnic/a o Mestre/a.
 • Títol de Màster Universitari Oficial (només en el cas de tenir títol de Màster) i certificació acadèmica dels estudis de màster superats.
 • En el cas altres de tenir que acreditar la superació de més crèdits de màster universitari oficial, certificació o certificacions acadèmiques corresponents.

Accés amb títol espanyol de Graduat/ada en Farmàcia, Medicina, Veterinària, Odontologia o Arquitectura

 • DNI, passaport o document comunitari UE.
 • Títol de Graduat/ada.

Accés amb suficiència investigadora

 • DNI, passaport o document comunitari UE.
 • Certificació acadèmica del programa de doctorat superat que inclogui la data d’obtenció de la suficiència investigadora.
 • En el cas que la suficiència investigadora s’hagi obtingut en un programa de la UB, certificat emès per la Secretaria d’Estudiants i Docència responsable de l’expedient, fent constar que s’està al corrent del pagament de les matrícules de tutoria de tesi.

Accés amb títol espanyol de Doctor/a

 • DNI, passaport o document comunitari UE.
 • Títol de Doctor/a.

Accés amb estudis oficials d’especialitats en Ciències de la Salut

 • DNI, passaport o document comunitari UE.
 • Títol de Llicenciat/ada o Diplomat/ada previ.
 • Títol d’Especialista en Ciències de la Salut.
 • Documentació acreditativa de l’avaluació positiva d’almenys dos anys de formació.

Còpies compulsades

Concepte

S'entén per còpia compulsada d'un document la còpia confrontada amb l'original, en la qual es fa constar la coincidència formal amb aquest, mitjançant la corresponent diligència.

Tipologies de còpies compulsades vàlides

Les còpies compulsades es podran realitzar en:

 • Qualsevol de les seus de l'Oficina de Registre de la UB. Es recomana que es facin en l'oficina de registre del centre on heu de presentar la documentació.
 • L'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona, només en el cas de documentació que s'ha de aportar a la sol·licitud d'homologació del títol de doctor.
 • Un notari col·legiat a l'Estat Espanyol.
 • Les representacions diplomàtiques o consulars de l'Estat Espanyol en el país de procedència del document.

Taxes titulacions de doctorat

El preu dels ensenyaments de doctorat difereix segons que els estudis estiguin adaptats o no a l’espai europeu d’educació superior (EEES):

Programes de doctorat regulats per l’RD 778/98

 • Preu de la matrícula de tutoria de tesi: 122,13 €
 • Preu de la lectura i defensa de la tesis doctoral: 156,87 €

Programes de doctorat de l'EEES

 • Preu de la matrícula de direcció, tutela y avaluació continuada de la tesis: 401,12 €
 • Preu de la lectura i defensa de la tesis doctoral: 156,87 €

Matrícula dels crèdits del període de formació específic:

La UB només té aprovats dos doctorats en aquestes condicions:

 • Electroquímica, Ciència i Tecnologia.
 • Informació i Documentació en l’Era Digital.

El preu assignat als crèdits d’aquest període correspon al preu dels crèdits dels màsters que no habiliten per exercir una professió un cop efectuada la bonificació prevista al decret de preus (1)

46,50 €

(1) En aplicació del que preveu el Decret de preus, el Consell Social de la UB, en la reunió del passat 20 de juny, va establir un preu del crèdit matriculat per primera vegada dels màsters universitaris que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades, en 46,50€ (decret de preus estableix un preu de 65,87 € i una possibilitat de bonificació màxima del 30%, que a la UB s’ha concretat en el 29,4%).

El Consell Social, en la mateixa reunió del passat 20 de juny, va acordar que el preu a aplicar al estudiants estrangers no residents a Espanya, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa i Andorra és de 82,00 €.

Vegeu les deduccions i increments del preu del crèdit.