Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Formació a mida

L'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) ofereix formació a mida per a aquelles organitzacions que així ho necessitin. Freqüentment, determinats grups necessiten aprenentatges específics orientats a resoldre necessitats particulars. Per a ells s'imparteixen cursos encaminats a proporcionar la formació bioètica necessària, ja sigui teòrica o pràctica, en la qual l'OBD té àmplia experiència.

Aquest és el cas, per exemple, dels cursos dirigits a comitès d'ètica, els membres dels quals necessiten uns coneixements i un entrenament particular orientat a saber analitzar i resoldre correctament els aspectes ètics de la recerca o del tracte als/les pacients.
 
L'OBD organitza i imparteix diferents tipus de cursos de formació:
També s'ofereix formació de postgrau; un títol propi de la Universitat de Barcelona adaptat a 120 crèdits ECTS (dos anys acadèmics):
banner-web-master-2022-cat.png

Característiques dels cursos

 • Durada: 20 hores.
 • Lloc: en la modalitat presencial, al Centre o Institució que els sol·licitin o bé a la seu de l'Observatori de Bioètica i Dret.
 • Horari: flexible, segons demanda de la institució sol·licitant.
 • Modalitat: enterament presencial o bé semipresencial; en aquest segon supòsit, els/les participants disposen de tutories personals, a més dels materials del curs.
 • Preu: per cada sol·licitud es farà un pressupost a mida segons la modalitat escollida, el nombre d'hores del curs, el nombre de participants i la localitat on s’hagi d’impartir.
 • Observació: els cursos poden ser ampliats i/o definits en funció de les característiques i els interessos del Centre o Institució que els sol·licita.
 • Inscripció: emplenar i enviar el butlletí de sol·licitud [MS Word] a obd.ub@ub.edu.

Curs de Bioètica General

La finalitat d’aquest curs és introduir els/les participants en la bioètica actual, amb especial atenció als aspectes ètics en les relacions assistencials sanitàries i a la relació entre la Bioètica i el Dret, i proporcionar-los els coneixements ètics i jurídics imprescindibles per analitzar i resoldre conflictes en bioètica.

Programa:

 • La Bioètica: conceptes bàsics; història; àmbits d'actuació; relació entre Bioètica i pràctica clínica; necessitat de la formació en Bioètica.
 • Els Drets Humans com a marc de la Bioètica; principis constitucionals i Bioètica; el marc normatiu; els drets de les persones malaltes; la societat de risc.
 • La Bioètica en la pràctica assistencial: canvis en les relacions sanitàries; l'autonomia de les persones malaltes i el consentiment informat; l'objecció de consciència dels/les professionals; el marc normatiu; Bioètica i cures; valors i actituds en l'atenció i la cura de les persones malaltes; situacions de conflicte ètic en l'àmbit de les cures; els objectius de l'assistència sanitària i la Bioètica.
 • Els Comitès d'Ètica: història; diferents tipus de Comitès: comitès d’ètica de la investigació clínica (CEIC) i comitès d’ètica assistencial (CEA); objectius i funcions; el marc normatiu; importància de la interdisciplinarietat i del pluralisme en la constitució del comitè; inserció del Comitè en l’organigrama de la institució.
 • Problemes ètics a l'inici de la vida: salut sexual i reproductiva; l'avortament; reproducció assistida.
 • Problemes ètics al final de la vida: decisions de limitació de l'esforç terapèutic; casos de malalts/es amb autonomia conservada i de malalts/es amb autonomia reduïda o inexistent; els Documents de voluntats anticipades; les decisions per substitució; les cures pal·liatives; l'eutanàsia.
 • Bioètica i medi ambient.

Curs dirigit a membres de Comitès d'Ètica

Aquest curs interdisciplinari per a membres de Comitès d’Ètica té com a objectiu la capacitació dels/les diferents professionals per a la participació activa en els esmentats Comitès mitjançant la utilització de mecanismes participatius i interactius que relacionin l'anàlisi teòrica de conflictes ètics amb l'aprenentatge pràctic en el debat i la presa de decisions.

Programa:

Part general introductòria:
 • La Bioètica: conceptes bàsics; història; àmbits d’actuació; relació entre Bioètica i pràctica clínica; els Drets Humans com a marc de la Bioètica; necessitat de la formació en Bioètica.
 • Els Comitès d'Ètica: història; diferents tipus de Comitès: comitès d'ètica de la investigació clínica (CEIC) i comitès d'ètica assistencial (CEA); objectius i funcions; el marc normatiu; importància de la interdisciplinarietat i del pluralisme en la constitució del comitè; inserció del Comitè en l'organigrama de la institució.
 • Comitès d'ètica assistencial: característiques específiques d’aquests Comitès; reglament intern; importància d'una sistemàtica d’anàlisi de casos i de presa de decisions; confecció de protocols ètics; formació de professionals de la institució; arxiu, custòdia i confidencialitat d’allò que conegui el Comitè.
 • Relació entre els/les professionals de l'àmbit sanitari i les persones malaltes: drets i deures; el dret a la informació i el consentiment informat; la confidencialitat; l'objecció de consciència dels/les professionals; suport normatiu.
 • La història clínica: estructura i contingut; la propietat i la disposició de la història clínica; la intimitat i la protecció de les dades personals especialment sensibles; el marc normatiu.
Part especial: metodologia d’anàlisi de casos pràctics:
 • Metodologia d'anàlisis de casos: necessitat d'algoritmes de presa de decisions; models i discussió.
 • Els casos pràctics seran seleccionats d'acord amb els interessos dels/les participants i de la Institució.

Formació a mida per al personal investigador en formació sobre els aspectes bioètics en la recerca clínica i translacional

Aquest curs a mida capacita al personal investigador en formació en els aspectes bioètics de la recerca clínica i translacional des d'una perspectiva pràctica.

Programa:

 • Què es la bioètica i quina és la seva utilitat en processos de recerca i innovació en salut? Principis bioètics i drets humans.
 • Ètica i integritat en la recerca: més enllà del plagi, la fabricació i la falsificació i els conflictes d'interessos: Els clàssics i els nous reptes. Marc normatiu de referència.
 • Aspectes ètics de la recerca clínica i translacional: la participació de persones, l'ús de mostres biològiques d'origen humà i de dades personals per a una medicina personalitzada. Especial referència als biobancs com a infraestructures clau.
 • Els investigadors, els equips, les institucions de recerca i els comitès d'ètica en recerca: drets, deures i mecanismes de control de la recerca. Cap a una recerca i innovació responsables.
 • L'ús de tecnologies emergents i dades personals en recerca en medicina personalitzada: el cas de l'analítica de dades massives i la intel·ligència artificial.
 • Aspectes metodològics, ètics i legals i impacte social de la recerca. Com preparar un protocol de recerca?
Cada temàtica s'acompanyarà de casos per a l'anàlisi entre els/les assistents i amb el/la docent per identificar possibles conflictes i la seva resolució. Es proporcionaran recursos de referència en accés obert.