Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Call for papers sobre "Mobilitat de biomaterials humans destinats a la reproducció" per a la Revista de Bioètica i Dret

25.05.2023
La Revista de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb el Dr. Marc-Abraham Puig Hernández, professor lector de Filosofia del Dret del Departament de Ciències Polítiques i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, llança aquesta convocatòria per a un monogràfic sobre “Mobilitat de biomaterials humans destinats a la reproducció”.
 

 
La mobilitat del material biològic humà destinat a la reproducció (ovòcits, semen, embrions) fa possible disposar i emprar aquests biomaterials en un lloc diferent del de la seva obtenció. Aquesta qüestió va adquirir de nou vigència arran de la vitrificació d'ovòcits i els biobancs.

Ens trobem amb una cadena de provisió de biomaterials humans que inclou, com a mínim, l'obtenció, l'avaluació, l'emmagatzematge i la distribució de gàmetes i embrions. Cadascuna d'aquestes fases ha donat lloc a participants necessaris, amb perfils concrets i funcions específiques, per a dur a terme la reproducció humana assistida.

En aquest context, Espanya s'ha situat com un dels principals proveïdors de mostres biològiques reproductores d'origen humà. Un fenomen sobre el qual podem qüestionar-nos atesos els marges perfilats per la legislació. Així i tot, requereix comptar amb la col·laboració procedent de l'observació de camp i dels participants per a poder analitzar qüestions com
 
- El volum d'ovòcits, semen i embrions emmagatzemats i la regulació sobre logística i transport. 
- Les condicions per a fer possible l'emmagatzematge d'aquesta mena de mostres. 
- El pes de les decisions i el criteri d’embriòlegs, ginecòlegs, transportistes i altres participants en aquesta cadena. 
- Requisits tècnics, biològics i materials per al trasllat de mostres. 
- Ètica de l'obtenció, l'ús i la disposició de biomaterials humans per a la reproducció. 
- Afectació sobre les mostres a causa de la mobilitat entre clíniques nacionals i internacionals. 
- Relació entre els participants en la donació i el destí de les mostres. 
- El paper dels registres i la garantia de la traçabilitat. 
- Rutes seguides per a la mobilitat: procedència de mostres i criteris per a triar les procedents d'un país i no d'un altre. 
- Model de mercat envers el model d'accés universal per a accedir a ovòcits, semen i embrions. 

 

 

La revista acceptarà només articles originals escrits en castellà, català, francès, anglès, portuguès o italià, amb una extensió màxima de 6000 paraules (excloent resums, paraules clau, notes, bibliografia, finançament). El fitxer s'ha d'enviar exclusivament en format MS Word, lletra Cambria o Arial 12, a 1,5 espais.

Els articles s'han d'enviar a través d’aquest enllaç, a la secció “Dossier monogràfic”, seguint les normes per a autors/es de la revista. Seran avaluats per parells i s'acceptaran, per publicar, aquells que superin el procés de selecció.

 

 
La Revista de Bioètica i Dret és una publicació quadrimestral de l'Observatori de Bioètica i Dret - Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, dirigida a les persones interessades en la bioètica aplicada a la salut i les noves tecnologies, en el marc del respecte als Drets Humans, i amb un enfocament metodològic plural, laic i interdisciplinari. Està indexada a SciELO, SCOPUS, ERIH Plus, IBECS, Carhus+, Redalyc, Latindex Catàleg, DOAJ, entre altres índexs i repositoris de qualitat reconeguda.