Cátedra UNESCO de Bioética

Contacto

 

Libro "La confidencialitat en l'assistència sanitària. Del secret mèdic a la història clínica compartida a Catalunya"

Segurament poques qüestions són tan rellevants per als ciutadans usuaris de la sanitat com les dades personals de salut. En poc temps, la vulnerabilitat d’aquestes dades s’ha aguditzat per la implementació de les històries clíniques compartides i dipositades en un cloud sanitari que, si bé facilita l’accés a la informació dels malalts, no garanteix que el titular de la informació tingui prou coneixement sobre quines dades es comparteixen, qui les comparteix i per quins motius.

En aquest llibre Lídia Buisan, metgessa i advocada, proposa amb valentia un replantejament del secret mèdic en la relació assistencial dins el marc de la història clínica compartida, així com una reconsideració del paper dels metges, que han de vetllar pel respecte a la intimitat dels ciutadans. La confidencialitat en l’assistència sanitària aprofundeix en aspectes controvertits de l’àmbit de la bioètica, de la pràctica mèdica i dels drets humans, i hi aporta solucions concretes.
 
Autora: Lídia Buisan
Año de publicación: 2013
Editorial: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Páginas: 204
ISBN: 978-84-4753-733-4
Pertenece a la Colección de Bioética del Observatorio de Bioética y Derecho, acreditada con el Sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ)
Disponible en acceso abierto
 
 
Aquest llibre s'ha publicat en el marc del projecte d'investigació “ADNBIOLAW: Aspectos éticos, jurídicos y sociales implicados en la obtención, el uso y el almacenamiento de las muestras de ADN y otras técnicas biométricas de identificación” (DER2011-23303).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest llibre té, en primer lloc, un interès objectiu: posar en relleu la vulnerabilitat de les dades sensibles de salut dels ciutadans usuaris de la sanitat pública amb la implementació de les històries clíniques compartides i dipositades en un cloud sanitari. La implementació, com ja s’ha dit, dins l’àmbit sanitari de les noves tècniques de la informació i la comunicació (TIC) ha comportat, com era previsible, que s’hagi posat en qüestió el sentit i, de manera especial, la utilitat actual de conceptes clàssics com el secret mèdic.