Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Admissió

Presentació  |  Objectius  |  Metodologia  |  Programa  |  Opinions  |  Beques  |  Sessions  |  Sol·licitar informació

 


Requisits

Titulació d'Accés

Obtindran el títol de Màster en Alimentació, Ètica i Dret (MAED) de la Universitat de Barcelona tots els alumnes matriculats que siguin llicenciats, diplomats o graduats i que hagin superat les avaluacions del programa d'estudis així com les activitats dirigides corresponents.

Així mateix, com a alumne del MAED, l’estudiant gaudirà dels avantatges i serveis com a Alumne de la Universitat de Barcelona.

Requisits Informàtics

 • Ordinador personal.
 • Sistema operatiu: Windows 7 o superior, Mac OS, iOS, Linux, etc.
 • Connexió a Internet: navegador, e-mail, etc.

Procés d'admissió i matriculació

Per a sol·licitar l'admissió al Màster en Alimentació, Ètica i Dret s'haurà d'emplenar el formulari d'inscripció i adjuntar un breu currículum vitae. Aquesta documentació s'ha d'enviar a la Secretaría del MAED alimentarioobd[@]ub.edu.

El currículum vitae serveix de base per a la selecció dels alumnes entre els candidats preinscrits, per això ha d'incloure dades suficients sobre la formació adquirida i l'experiència professional. Es realitzarà una selecció entre els preinscrits a partir del currículum vitae que inclogui la formació adquirida i l'experiència professional i, si es considera necessari, s'entrevistarà als candidats.

Import de Matrícula:

 • Matrícula del programa: 2.730 €*

*Inclou drets d'examen, gestió acadèmica, expedició de títols, serveis especials de suport a l'aprenentatge, etc. L'import no inclou una taxa de 70 euros en concepte de serveis de campus virtual que estableix la UB.
*Els enviaments dels diplomes de Màsters i Postgraus propis a les ambaixades i consolats es realitzaran previ pagament d’una taxa de 40€.
L'import de la matrícula no es retornarà en cap cas una vegada abonada.


Documentació requerida

Si està interessat en participar en la propera edición del MAED, sisplau faci arribar a la Secretaria del Master en Alimentació, Ètica i Dret —almenys un mes abans de començar el curs— la següent documentació:

Alumnes amb titulació Espanyola:

Alumnes amb titulació estrangera:


Convalidacions

Aquells alumnes que hagin obtingut la seva titulació fora d'Espanya hauràn de emplenar la sol·licitud d'accés a estudis de Postgrau mitjançant títol universitari estranger. i fer-la arribar a la Secretaria del Màster en el moment en el que presentin la resta de documentació

Els documents hauran d'èsser oficials, expedits per les autoritats competents i legalitzats via diplomàtica.

En cas que la documentació sigui expedida en un idioma diferent al castellà o al català, haurà de presentar-se  -INEXCUSABLEMENT- acompanyada de la respectiva traducció oficial.

a) Alumnes amb titulació universitària d'un país de la Unió Europea

- Fotocòpia compulsada del títol, que pot obtenir a la universitat on van cursar els estudis.
- Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic.

b) Alumnes amb titulació universitària d'un país que no forma part de la Unió Europea

Aquells alumnes que hagin obtingut el seu títol universitari fora de la Unió Europea hauran de legalitzar el seu títol per accedir al Màster en Alimentació, Ètica i Dret. La convalidació d'estudis a la UB és un requisit IMPRESCINDIBLE per a la matriculació al curs.

Els documents d'accés que s'han de trametre, LEGALITZATS via diplomàtica, són:
             - Fotocòpia del títol universitari.
             - Fotocòpia de l'expedient acadèmic.

Els passos a seguir per a la legalització d'aquests documents és diferent en funció de si el seu país forma part o no del conveni de la Haia:

Si el seu país forma part del conveni de la Haia:

1) Postil·lar els documents originals (títol i expedient acadèmic) a la institució pertinent del seu país.
2) Fer fotocòpies dels documents postil·lats i portar-les, juntament amb els originals, al consolat o ambaixada espanyol en el seu país per certificar que són fidels a ells.
3) Enviar, juntament amb la resta de la documentació, aquestes fotocòpies a la Secretaria del MAED per correu postal.

Si el seu país no forma part del conveni de la Haia:

   Els originals s'han de presentar, en l'ordre indicat, a

1) El Ministeri d'Educació del país en què es van cursar els estudis, per a certificats d'estudi i títols.
2) El Ministeri d'Afers Exteriors d'aquest país.
3) La representació diplomàtica o consular d'Espanya en el país.
4) Fer fotocòpies i portar-les amb els originals al consolat o ambaixada espanyola per certificar que són fidels a ells.
5) Enviar per correu postal a la Secretaria del MAED les fotocòpies, amb la resta de la documentació.

Els documents expedits per autoritats diplomàtiques o consulars d'altres països a Espanya s'han de legalitzar al Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors.


Traducció Oficial de documents

Tots els documents expedits en idioma estranger per les autoritats competents del país de procedència hauran d'anar acompanyats de la seva traducció al castellà o al català, que podrà fer-se per:

 • L'Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio Español de Asuntos Exteriores (Palacio de Santa Cruz, Plaza de la Provincia 1, 28012 MADRID. Telf. 91 379 97 00).
 • La UNESCO, l'Oficina del Centro Iberoamericano de Cooperación o qualsevol altra organització reconeguda per Espanya.
 • Qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger.
 • La representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és ciutadà el sol·licitant o, si escau, del país de procedència del document.
 • Traductor jurat, degudament inscrit o autoritzat a Espanya. Al següent enllaç pot obtenir el llistat actualitzat d'Intèrprets Jurats en exercici a tot Espanya (Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaría General Técnica, Oficina de interpretación de Lenguas).

Podeu enviar tota la documentació a la Secretaria del Màster en Alimentació, Ètica i Dret, o posar-vos en contacte amb nosaltres al correu electrònic alimentarioobd[@]ub.edu.